لیست دوره ها

شرح دوره هاي طراحی سایت مرکز آموزشي تخصصي صبح دانش
رديف سطح عنوان دوره ساعت عمومي ساعت خصوصي شهريه مصوب(ریال) شهريه خصوصي(ریال)
1 سیستم محتوا مقدماتی   طراحی سایت با سیستم مدیریت محتوا : Wordpress  12 12 5,000,000 6,000,000
2 تکمیلی  طراحی سایت با سیستم مدیریت محتوا : Wordpress  6 6 2,500,000 3,000,000
3 برنامه نویسی تحت وب مقدماتی   آموزش html وcss و آشنایی با فریم ورک Bootstrap 15 15 5,000,000 6,000,000
4 تکمیلی  تحویل پروژه قالب سایت 4 4 1,800,000 2,000,000
5 تکمیلی  Jquary 12 10 4,000,000 4,500,000
6 تکمیلی  MYSQL 10 10 3,450,000 4,000,000
7 پیشرفته   برنامه نویسی مقدماتی PHP 15 15 6,000,000 7,000,000
8 برنامه نویسی تحت وب پیشرفته پیشرفته   برنامه نویسی پیشرفته PHP  15 15 8,000,000 10,000,000
9 پیشرفته  Bootstrap 6 6 4,500,000 5,000,000
10 پیشرفته   سئو   Seo 6 6 6,000,000 8,000,000
11 پیشرفته  کدایگنایتر   Codeigniter 20 20 20,000,000 25,000,000
12 پیشرفته  آموزش طراحی نرم افزار پورتال با فریم ورک کدیگنایتر 100 100 100,000,000 120,000,000
13 پیشرفته  آموزش امنیت سایت به صورت عملی 15 15 20,000,000 25,000,000