ثبت نام


دانشجوی گرامی

با مطالعه دوره های آموزشی صبح دانش دوره مورد نظر خود را انتخاب و سپس ثبت نام نمایید.ثبت نام کنید

    

ردیف عنوان استاندارد درس کد استاندارد بین المللی ساعت عمومی ساعت خصوصی شهریه مصوب شهریه خصوصی ظرفیت دوره ظرفیت باقی مانده شروع دوره روز ساعت ثبت نام